Denne uka ble forskrift 21. juni 2017 nr. 840 om tekniske krav til byggverk (TEK17) vedtatt. Endringene trer i kraft 1. juli 2017, og slik blir de.

For søknader som kommer inn til kommunen før 1. januar 2019 kan tiltakshaver velge om hele tiltaket skal følge TEK10 eller TEK17.

Snuareal for rullestoler:
For snuareal for rullestoler er det foreslått snurektangel på minimum 1,3 meter x 1,8 meter som valgfritt alternativ til snusirkel med diameter på minimum 1,5 meter i tilgjengelige boenheter. For studentboliger er det foreslått krav om snusirkel med diameter på minimum 1,3 meter.

Parkering:
Kravet til parkering i TEK10 § 8-9 er kun delvis videreført i TEK17 § 8-8. Begrunnelsen for dette er at det er mer hensiktsmessig at dette overlates til lokale tilpasninger i planer.

Boder:
Krav om innvendig bod fjernes. Etter TEK17 skal boenheten ha tilstrekkelig og egnet plass for oppbevaring av klær og mat, jf. § 12-10 første ledd. Kravet til sportsbod reduseres til 2,5 m2 BRA for boenheter inntil 50 m2 BRA, jf. § 12-10 annet ledd. For boenheter større enn 50 m2 BRA videreføres kravet om sportsbod på minimum 5 m2 BRA. Studentboliger er unntatt kravet om innvendig bod, jf. § 1-2 sjette ledd bokstav b.

Krav om tilgjengelige uteplasser:
Kravene om tilgjengelige balkonger, terrasser og uteplasser lempes. Kravet om trinnfri adkomst til disse i tilgjengelig boenhet og byggverk med krav om universell utforming for boenheter gjelder nå kun på boenhetens inngangsplan, jf. § 12-11 tredje ledd.

Krav om vindu i varig oppholdsrom:
Kravet om at rom for varig opphold skal ha vindu fjernes. Dagslyskravet opprettholdes, men kan nå oppnås ved bruk av f.eks. glassvegg, glassfasade, glassbyggesten og liknende, jf. § 13-7.

Krav om sluk:
Krav om at sluk skal være i selve gulvet i våtrom fjernes. Dette åpner for at blant annet veggsluk kan benyttes, jf. § 13-15.